Lidmaatschap

Door het digitaal invullen van het inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging Chi-Do. Judovereniging Chi-Do staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40047988 en is aangesloten bij Judo Bond Nederland onder relatienummer D2SG92O. Het lidmaatschap is altijd voor een volledig seizoen. Een seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Betaling

In het eerste seizoen van het lidmaatschap bent u alleen de resterende periode van het seizoen aan contributie verschuldigd. Betaling van de contributie geschiedt door middel van het automatische incasso per half jaar. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de nota dient het bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL38RABO0355842416, ten name van Judovereniging Chi-Do, gevestigd te Roden.

Bij achterstallige betaling wordt per maand dat de contributie te laat is ontvangen, € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien het automatische incasso geweigerd wordt, en Judovereniging Chi-Do u hiervoor een herinnering moet versturen, wordt € 2,50 administratiekosten per keer in rekening gebracht. Na drie geblokkeerde incassopogingen wordt de incasso-opdracht stopgezet en dient u de resterende contributie direct contant of per reguliere overboeking te voldoen.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig € 10,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht. U ontvangt na inschrijving en betaling het embleem van Chi-Do. Judovereniging Chi-Do heeft het recht om jaarlijks de contributie aan te passen. Deze worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De nieuwe contributietarieven worden daarna vermeld op www.chi-do.nl.

Afmelden

Het lidmaatschap van Judovereniging Chi-Do wordt zonder tegenbericht, stilzwijgend verlengd met een termijn van een jaar. U dient schriftelijk op te zeggen voor 15 juni. Een te late opzegging wordt geregistreerd als afmelding per de eerstvolgende termijn. U bent in deze periode contributie verschuldigd. Judovereniging Chi-Do behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de judo- en zelfverdediginglessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Chi-Do is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Het beleid van Judovereniging Chi-Do verklaart dat alle beoefenaars van judo lid moeten zijn bij de JBN. Judovereniging Chi-Do verzorgt de aanmelding. De afmelding moet door uzelf worden gedaan. Dit laatste dient schriftelijk of via de website van de JBN te gebeuren.